Οι ιστορίες που παρατίθενται παρακάτω δημιουργήθηκαν με αφορμή την αντιμετώπιση ποικίλων κοινωνικών, γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών καταστάσεων που προέκυπταν κατά καιρούς σ την καθημερινότητα της Εύας κυρίως στο σχολικό αλλά και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της.

Οι ιστορίες εξατομικεύτηκαν σύμφωνα τις ανάγκες της Εύας και προσαρμόστηκαν ανάλογα με το γνωστικό της δυναμικό ώστε να μπορεί η Εύα να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές «προκλήσεις» που παρουσιάζονταν κάθε φορά. Η ιδέα για την δημιουργία αυτών των προσωπικών ιστοριών προέκυψε έπειτα από παρατήρηση των ενδιαφερό ντων και επιθυμιών της Εύας για ανάγν ωση οτικοποιημένων παραμυθιών και κόμικς.

Οι ιστορίες που δημιουργήθκαν αποτελούν μια πιο ελεύθερη σύζευξη της θεωρίας της Carol Gray για τις κοινωνικές ιστορίες « sosial stories » τη δεκαετία του ‘90 ( χωρίς όμως να ακουθείται η αυστηρή δομή και οι συγκεκριμ ένες κατευθυντήριες γραμμές που πρότεινε η Carol Gray ) και των οτικοποιημένων παραμυθιών και κόμικς. Η συγγραφή και ο σχεδιασμός των ιστοριών που ακολουθούν υλοποιήθηκαν από την Καραχάλια Φωτεινή, Ψυχολόγο Α.Π.Θ και μεταπτυχιακής φοιτήτρια ς στον τομέα της Σχολικής – Εξελικτικής Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.

Βιβλιογραφία 1. Gray, C.A.(1998). Social Stories and comic strip conversations with students with Asperger Syndrome and High – functioning Autism. Asperger Syndrome and High – functioning Autism, 167 – 198. 2. Valle, P.R., McEachern, A.G., Chambers, H.D. (2001). Using Social Stories with Autistic children. Journal of Poetry Therapy, 14,4, 187 – 197. 3. Reynhout. G., Carter, M. (2006). Social Stories for children with Disadilities . Journal of Developmental Disorders , 36,4, 445 – 469. Ηλεκτρονικές Πηγές ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : www . thegraycenter . org www.udel.edu/bkirby/asperg er/socialcarolgray.html www.frsd.k12.nj.us/autistic/ S ocial %20 Stories / social _ storie s .htm www.polyxo.com/ socialstorie s /introduction.html www.amazon.com/Writing – Social – Stories – Carol – Gray /dp/1885477627 www.bbbautism.com/pdf/arti cle_27_ Social _ Stories .pdf